Scroll to top
© 2018, Wsparcie inwestycji w projektach budowlanych
Share

Pozwolenie na budowę – co powinien zawierać projekt budowlany

Pozwolenie na budowę:

Dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę:

– Projekt budowlany zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2018r.

– W sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

– Projekt architektoniczno-budowlany, wielobranżowy; w przypadku projektu typowego adaptacja wykonana przez uprawnionego projektanta,

– Projekt zagospodarowania działki lub terenu (część opisowa i część rysunkowa) z naniesieniem projektowanego budynku wraz z bilansem terenu wykonany przez uprawnionego projektanta na aktualnej mapie sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:500 (lub 1:1000) przeznaczonej do celów projektowych.

– Decyzja o warunkach zabudowy w przypadku gdy nie istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla danej miejscowości.

– Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

– Warunki Techniczne dostawy mediów: gazu (Zakład Gazowniczy – miejski, okręgowy, dzielnicowy), energii elektrycznej (Zakład Energetyczny – miejski, okręgowy, dzielnicowy), wody i odbioru ścieków (Zakład Wodociągów i Kanalizacji – miejski, okręgowy).

– Uzgodnienia projektu wynikające z warunków lokalizacyjnych

– Wypis i wyrys z mapy ewidencyjnej gruntów (zazwyczaj jest to mapa w skali 1:1000, wydana przez Urząd Miasta, Dzielnicy lub Gminy – Wydział Geodezji i Ewidencji Gruntów).

– Decyzja o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej

– Oświadczenie projektanta o geotechnicznych warunkach posadowienia.

– Ksero z nadania uprawnień projektowych oraz aktualny wpis do izby architektów projektantów wykonujących opracowanie.

 

Co zawiera projekt?

Część rysunkowa:

– rzuty fundamentów, parteru, poddasza, stropu, więźby, dachu
– przekroje przez budynek / budynek skali
– elewacje budynku / w skali
– zestawienie stolarki budowlanej okiennej i drzwiowej
– szczegóły konstrukcji i ewentualne szczegóły budowlane

 

Część instalacyjna:

-część opisowa do projektów instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych (jeśli występują)

Część rysunkowa do projektów instalacji:

– schematy instalacji elektrycznych , schemat rozdzielni , plan instalacji odgromowej
– schematy instalacji wodno-kanalizacyjnej i ciepłej wody
– schematy instalacji grzewczych
– schemat instalacji gazowej (jeśli występują)

 

W komplecie dokumentacji projektowej znajdują się cztery egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego.

Do projektu dołączane jest zestawienie materiałowe lub materiałowo-kosztowe, obejmujące przedmiar robót, z wykazem elementów drewnianych oraz stali budowlanej. Zdecydowana część projektów posiada także zestawienia kosztów robocizny. Zestawienia kosztowe są aktualizowane przez nas co roku. Koszty podane w nich są cenami netto. Zestawienia można wcześniej bezpłatnie ściągnąć z naszej strony.

Do projektu dołączany również typowy projekt szamba szczelnego, żelbetowego, jednokomorowego, oraz dołączone są kopie uprawnień projektantów i aktualne wpisy do izb zawodowych.

Projekt zawiera oświadczenie projektantów o poprawności projektu w świetle Prawa Budowlanego, a także zawiera informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja wymaga adaptacji do działki przez uprawnionego projektanta – dopiero po dokonaniu adaptacji może służyć do uzyskania pozwolenia na budowę.

Do każdego projektu dołączana jest bezpłatna zgoda na wprowadzanie dowolnych zmian w dokumentacji.

Related posts

Post a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *